fbpx Ga naar hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

BedrukteFles(.nl) tevens handelend onder www.bedruckteFlasche.de

Inhoudsopgave:
Artikel 1 –   Definities
Artikel 2 –   Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 –   Toepasselijkheid
Artikel 4 –   Het aanbod
Artikel 5 –   De overeenkomst
Artikel 6 –   Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 –   De prijs
Artikel 8 –   Levering en uitvoering
Artikel 9 –   Betaling
Artikel 10 – Klachtregeling
Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen BedrukteFles

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit alsmede de rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 3. Ondernemer: de rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

BedrukteFles BV
Vestigingsadres: Wijkermeerstraat 27, 2131 HB Hoofddorp
Bezoekadres: Wijkermeerstraat 27, 2131 HB Hoofddorp
Tel: 023-5553175
Email: info@bedruktefles.nl
KvK-nummer:69155682
BTW-identificatienummer: NL857757866B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de afnemer met klachten terecht kan;
  2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer sluit haar producten en diensten uit van het herroepingsrecht omdat het volgens specificaties van de consument vervaardigde producten zijn, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument en die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. BedrukteFles levert op speciaal verzoek tevens producten in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Levering van de producten vindt plaats inclusief de Nederlandse accijns (indien van toepassing). Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van accijnsbetaling in het land van ontvangst.

Artikel 9 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij orders groter dan € 2.500,- vragen wij een aanbetaling van 50 % van de orderwaarde, te betalen voor verzending van de flessen. De andere 50 % dient binnen 14 dagen na aflevering betaald te worden.
 3. De bestelde producten blijven eigendom van BedrukteFles BV totdat 100 % van de volledige orderwaarde betaald is.
 4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 – Klachtregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Aanvullende of afwijkende bepalingen BedrukteFles(.nl)

Op al onze aanbiedingen zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing:

 1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief btw maar inclusief Nederlandse accijns. Buiten Nederland worden onze producten geleverd vrij van btw maar inclusief Nederlandse accijns (indien van toepassing). Afnemers buiten Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de verrekening/verwerking van het van toepassing zijnde accijnsbedrag in het land van afleveren.
 2. Voor het bezorgen van onze producten op één locatie in Nederland brengen wij € 5,95 in rekening als transportkosten.
 3. BedrukteFles(.nl) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van afnemer niet op voorraad is wordt er contact met afnemer opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor afnemer niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
 4. Aanbiedingen van BedrukteFles(.nl) zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met afnemer opgenomen en wordt afnemer eventueel een alternatief aangeboden.
 5. Door BedrukteFles(.nl) uitgebrachte offertes zijn 30 dagen geldig.
 6. In geval van gebruik van een eigen ontwerper en het ontwerp niet voldoet aan de technisch specificaties, zullen de kosten voor het aanpassen van het ontwerp in rekening gebracht worden. De kosten hiervoor zijn € 85,- per uur.
 7. BedrukteFles(.nl) heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer afnemer hierdoor zou worden benadeeld, wordt afnemer middels een e-mail op de hoogte gesteld. Afnemer heeft dan het recht de bestelling te annuleren.
 8. Wanneer afnemer een bestelling plaatst, worden gegevens niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.
 9. Afbeeldingen en kleuren van flessen of etiketten kunnen afwijken.
 10. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van BedrukteFles(.nl), waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Bedruktefles(.nl). Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.
 11. Wat gebeurd er met de gegevens van afnemer? De verzamelde informatie is eigendom van BedrukteFles(.nl). De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze eigen dienstverlening aan klanten en bezoekers te verzorgen. Gegevens van afnemer worden dus nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om een bestelling uit te voeren. Als afnemer vragen heeft over privacy, gegevens wilt laten verwijderen of als afnemer inzicht wilt in de gegevens die wij van afnemer registreren, dan kan afnemer een e-mail sturen naar info@bedruktefles.nl

 

Disclaimer

BedrukteFles(.nl) doet haar uiterste best om te allen tijde zorg te dragen voor een zo goed en foutloos mogelijk aanbod van informatie, diensten en producten. Ondanks onze constante inspanningen is het mogelijk dat deze diensten fouten bevatten of onvolledig c.q. onjuist gepubliceerd worden, BedrukteFles(.nl) kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, die voorvloeien uit het gebruik van deze website, of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. BedrukteFles(.nl) behoudt het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment te (laten) veranderen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande vermelding.

Onrechtmatig gebruik van de website of de inhoud ervan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor alles dat u vanuit de webpagina verzendt. BedrukteFles(.nl) behoudt zich het recht voor om een bezoeker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. De informatie van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je op verschillende manieren met ons in contact komen, zie hiervoor Contact.